Stranica 1 od 1

Prodat Magnohrom!

PostPoslato: 28 Jul 2006, 09:47
od alazovic
Kraljeva?ki proizvo?a? vatrostalnih materijala pred prodajom

Indijci kupuju "Magnohrom"


Firma "Global stil holding", kojom rukovodi Framod Mital iz Indije, ponudila je 1,2 miliona evra za kupovinu i 23,1 milion evra za investicije

KRALJEVO - Kompanija "Global stil holding" ponudila je najbolje uslove za kupovinu kraljeva?kog "Magnohroma", najpoznatijeg doma?eg proizvo?a?a vatrostalnih materijala. Za kupovinu kompletne imovine ponu?eno je oko 1,2 miliona evra, a za investicije u proizvodnju još 23,1 milion. Ovi podaci zvani?no su potvr?eni na sajtu Agencije za privatizaciju.

Pro?i ?e još pet-šest meseci dok se pregovori okon?aju jer posle završetka rada tenderske komisije, slede razgovori o odredbama kupoprodajnog ugovora. U slu?aju prodaje Fabrike vagona, recimo, ?ekalo se još pet meseci.

Budu?i vlasnik "Magnohroma" upravlja brojnim ?eli?anama u pet zemalja Evrope, Afrike, Indije i oblasti Pacifika. Godišnje se u ovim fabrikama proizvede 14 miliona tona ?elika. Sedište kompanije nalazi se na jednom britanskom ostrvu, a njome upravlja Indijac Framod Mital. Prošle godine "Global stil holding" otkupio je ?uveni metalurški kompleks u bugarskim Kremikovcima.

Doznajemo je da je osim "Globala", za kupovinu "Magnohroma" bio zainteresovan i beogradski "Bomeks", ali tenderska komisija je kao najboljeg ponu?a?a oglasila britansku firmu. Ona je prihvatila obavezni socijalni program i ponudila "još neke varijante" zbrinjavanja viška radnika.

Kraljev?ani su još u vreme "stare" Jugoslavije bili najve?i proizvo?a?i i izvoznici vatrostalnog materijala u nas. Desetine miliona dolara zara?ivane su na inostranom tržištu, a zna?ajan profit ostvarivan je u Fabrici elektrotermi?kih proizvoda. Bez premca su na doma?em tržištu bili "Magnohromovi" bojleri, grejalice i elektri?ne pe?i. Privredna i politi?ka blokada me?unarodne zajednice prema Srbiji, pogubno je uticala i na kraljeva?ko preduze?e. Proizvodnja je stagnirala, a izvozni poslovi obavljani su preko privatnih firmi koje su "pojele" najbolji deo kola?a. Dug "Magnohroma" iznosi oko 40 miliona evra, uglavnom javnim preduze?ima za isporuku elektri?ne energije i gasa, ali ako "Global stil" potpiše kupoprodajni ugovor, država ?e ovaj dug "otpustiti".

- Naravno da smo svi zainteresovani da "Magnohromu" krene, ali insistira?emo da se namire dugovanja prema radnicima. Godinama, naime, nisu poštovani tzv. granski ugovori o isplati zarada i prema našim procenama, preduze?e duguje radnicima desetak miliona evra. Ne?emo odustati od zahteva da nam se zaostalo isplati - kažu sindikalni predstavnici reprezentativnih sindikata. Kolika je "knjigovodstvena" vrednost "Magnohroma", teško je pretpostaviti. Pre šest godina ona je procenjena na 97 miliona dolara.
Tekst i foto: M. Miliši?

PostPoslato: 28 Jul 2006, 12:31
od Serijski
Zanima me jedno :

kolika je ta "kompletna imovina" Magnohroma ? Da li ?e biti kao sa Fabrikom Vagona, koju su prodali za par $, a sa njom i ogromno gradsko zemljište skoro u centru grada, ili su nau?ili na svojim greškama ?
Ina?e je dobro što je magnohrom prodat, jbg, bar ?e sad nešto da se radi... Možda budu otvarali nova radna mesta :shock:

PostPoslato: 30 Jul 2006, 20:10
od amigo
Nadajmo se da je ovo neki novi pozitivan pocetak za nas mali grad!

PostPoslato: 31 Jul 2006, 01:33
od Чи&am
Ево овде пар информација ко је то купио Магнохром.Мислим да има раѕлога ѕа оптимзам: http://en.wikipedia.org/wiki/Mittal_Steel

PostPoslato: 20 Mar 2007, 22:23
od andjela pizelly
Proizvodnja vatrostalnog materijala

Proizvodnja baznih vatrostalnih materijala organizovana je u Industriji "Magnohrom", renomiranom proizvo?a?u baznog vatrostalnog materijala prisutnom na svetskom tržištu od 1952. godine.

"Magnohrom" raspolaže kapacitetima za pripremu sirovina za sinterovanje i pe?enje koji omogu?avaju proizvodnju 180.000 t/god. sintermagnezita, 50.000 t/god. neoblikovanih i 180.000 t/god. oblikovanih baznih vatrostalnih proizvoda na bazi sirovina iz svojih rudnika i uvoza (magnezit, hromit, olivin, dolomit, spinel, korund).

U okviru proizvodnih kapaciteta poseduje postrojenja baznih visokope?enih oblikovanih proizvoda i proizvodnju temperovanih prirodnih i sinteti?kih smolama vezanih periklas karbonskihi dolomitnih opeka i masa. Proizvodnja ovih materijala odvija se na najsavremenijim instalacijama i ure?ajima uz stalnu kontrolu i razvoj tehologija koju vrši sopstveni Institut za vatrostalne materijale u skladu sa zahtevima standarda 150 9001 za koji Magnohrom poseduje certifikat kao i drugim svetskim standardima.

Pored proizvodnje "Magnohrom" daje detaljne projekte, uputstva za ugradnju i održavanje agregata, a ugra?uje vatrostalne materijale prema sopstvenim projektima ili projektima kupca.

Potroša?i vatrostalnih proizvoda su firme iz oblasti crne i obojene metalurgije, industrije cementa, stakla, kre?a, poljoprivrede, hemijske industrije i dr.

Proizvodnja je izvozno orijentisana, a potroša?i se nalaze na tržištima Evrope, Azije i Afrike.

Postoji zainteresovanost za dodatna ulaganja radi upošljavanja nepopunjenih kapaciteta, modernizacije dela opreme i razvoja novih proizvodnih programa u cilju još ve?eg prisustva na svetskom tržištu.
izvor

PostPoslato: 19 Apr 2007, 16:29
od andjela pizelly
U kraljeva?kom "Magnohromu" štrajk poprima dramati?nije razmere

Prete blokadom fabrike
Dok mi nedeljama upozoravamo i molimo da ve?inski vlasnik, kako je ugovorom predvi?eno, izmiri obaveze prema nama, Indusi nam se smeju u lice i tovare naše proizvode u kamione. Ogor?eni smo i na Agenciju za privatizaciju koja ništa ne preduzima da proveri naše navode, pa sumnjamo da je neko iz državnog vrha u "dilu" s ve?inskim vlasnikom - kažu u Štrajka?kom odboru
KRALJEVO - Pretnje 2.200 radnika kraljeva?kog "Magnohroma" da ?e preduzeti radikalnije mere višenedeljnog protesta po?inju da se obistinjuju.

Oni su ju?e ujutru spre?ili predstavnike ve?inskog vlasnika, indijske firme "Global stil holdings" da u?u u krug fabrike, odnosno nisu im dozvolili da do?u do svojih kancelarija u upravnoj zgradi. Tražili su da se u Kraljevu pojavi neko od bra?e Mital, koji se nalaze na ?elu kompanije, ikako bi im razjasnili kakve namere imaju sa nekadašnjim gigantom jugoslovenske vatrostalne proizvodnje.
- Potpuno ?emo blokirati fabriku. Dok mi nedeljama upozoravamo i molimo da ve?inski vlasnik, kako je ugovorom predvi?eno, izmiri obaveze prema nama, Indusi nam se smeju u lice i tovare naše proizvode u kamione. Ogor?eni smo i na Agenciju za privatizaciju koja ništa ne preduzima da proveri naše navode, pa sumnjamo da je neko iz državnog vrha u "dilu" s ve?inskim vlasnikom - kažu u Štrajka?kom odboru "Magnohroma".

"Global stil holdings" kupio je prošlog leta 70 odsto "Magnohromovog" kapitala za 1,2 miliona dolara i obavezao se da ?e radnicima nadoknaditi neispla?ene plate, povezati njihov radni staž i u proizvodnju u narednih pet godina uložiti 23 miliona dolara.

- Ništa od preuzetih obaveza Indusi nisu ispunili. Mi smo se ?ak odrekli neispla?enih plata da bi preduze?e stalo na noge, ali Indusi kao da žele i naše krvi. Pre mesec dana, posle sedmodnevnih protesta, obavezali su se da ?e nam redovno ispla?ivati zarade, a nisu nam dali ni 50 odsto februarskih plata - tvrde "Magnohromovi" štrajka?i.

?lanovi Borda direktora isti?u da je proizvodnja na sve manjem nivou, a da o isplatama isklju?ivo odlu?uju predstavnici ve?inskog vlasnika.
Predsednik kraljeva?ke opštine Miloš Babi? boravio je prekju?e u Agenciji za privatizaciju i radnike "Magnohroma" obavestio da u Beogradu postoji dobra volja da im se pomogne.

Babi? je za lokalnu televiziju izjavio da mu u Agenciji nije omogu?eno da vidi ugovor o prodaji "Magnohroma".
Štrajka?i "Magnohroma" najavili su da ?e danas blokirati magistralni put Kraljevo - Kragujevac, a najavljuju i proteste pred zgradom Vlade Srbije.
Glas javnosti-19.04.07.g.

PostPoslato: 19 Apr 2007, 16:32
od andjela pizelly
POLICIJA SPRE?ILA BLOKADU RADNIKA 'MAGNOHROMA'
- ?etvrtak, April 19, 2007 10:25

Oko 100 radnika 'Magnohroma', koji su u generalnom štrajku ve? 22 dana, stotinak pripadnika policije i specijalnih jedinica spre?ilo je u nameri da blokiraju regionalni put
Kraljevo-Kragujevac.

Pošto ih je policija jutros spre?ila da blokiraju put, radnici su odlu?ili da krenu u protestnu šetnju dugu ?etiri kilometara do
zgrade Skupštine opštine Kraljevo, gde ?e ih primiti predsednik opštine Miloš Babi?.

?lan štrajka?kog odbora Milivoje Komatovi? obratio se policajcima s molbom da im dozvole izlazak na regionalni put govore?i o teško?ama u kojima se nalaze radnici 'Magnohroma', koji
je privatizovan u avgustu prošle godine od strane indijskog 'Global stila'.

On je naveo da pored 2.500 radnika, od 'Magnohroma' zavisi i 8.000 ?lanova njihovih porodica, koje, tako?e, žele da iza?u na ulicu.
Radni?i 'Magnohroma' traže redovnu isplatu zarada i poštovanje odredaba iz socijalnog programa.
//www.rts.co.yu/

PostPoslato: 17 Maj 2007, 00:47
od andjela pizelly
DOGOVOR U "MAGNOHROMU"
KRALJEVO - Štrajk radnika kraljeva?kog "Magnohroma", koji traje ve? puna dva i po meseca, mogao bi uskoro da bude okon?an. Ako ve?inski vlasnik, indijska kompanija "Global stil holdings" obezbedi novac za isplatu drugog dela februarskih zarada, vatrostalci ?e se na svoja radna mesta vratiti krajem ove nedelje.

Isplatu je, doduše pisanim putem, obe?ao Ravid Arbari, potpredsednik kompanije, koji u Be?u pokušava da obezbedi povoljnu kreditnu liniju. U slu?aju da obe?anje ne bude ispunjeno, reagova?e i Agencija za privatizaciju, jer su vlasnici kompanije upozoreni da se moraju držati ugovorenih obaveza.

Radnici najve?e kraljeva?ke privatizovane firme su zapo?eli štrajk krajem februara, pošto su ve?inski vlasnici izigrali dogovor o redovnoj isplati zarada, a nisu ispunili ni ugovorenu obavezu namirenja zaostalih zarada, povezivanja radnog staža i ispunjavanja socijalnog programa.

Iako su se obavezali da ?e u narednih pet godina u proizvodnju uložiti 23 miliona dolara, godinu dana posle kupovine u ovu svrhu nisu uložili nijedan cent. Štrajka?ki odbor "Magnohroma" ultimativno je tražio da "Global stil" po?ne sa izvršavanjem svojih obaveza.

- Poslodavac je pristao da ispuni zahteve Štrajka?kog odbora. O?ekujem da ?e isplata drugog dela februarske zarade biti sredinom nedelje. To bi bio po?etak ispunjavanja i ostalih nov?anih obaveza prema radnicima - nada se Radoslav Pantovi?, ?lan borda direktora "Magnohroma".

Rukovodstvo "Global stila" obavezalo se da ?e do kraja meseca dostaviti "precizan" kalendar isplata aprilskih i majskih zarada, i da ?e uplatiti prvu ?etrnaestinu duga po socijalnom programu, a uskoro ?e, obe?ao je Arbari, precizirati datume uplate novca za regres iz prošle godine i za povezivanje radnog staža.

Još uvek je, me?utim, neizvesno šta ?e biti s velikim dugovanjima koje "Magnohrom" ima prema javnim preduze?ima. Oni su narasli na 130 miliona dinara. Predsednik kraljeva?ke opštine dr Miloš Babi? pokušava da ovaj problem reši na "državnom" nivou.

(SINA)
/www.kurir-info.co.yu/

PostPoslato: 22 Maj 2007, 20:50
od andjela pizelly
Okon?an štrajk u Magnohromu

21. maj 2007. | 12:29 | Izvor: Beta
Kraljevo -- U kraljeva?kom Magnohromu završen višenedeljni štrajk; rad obnovljen u svim delovima preduze?a.

"Prošlog petka, subote i nedelje, posle podele 60 odsto zaostale plate za februar, proizvodnja je po?ela u delovima fabrike gde je bilo mogu?e da se organizuje, a od danas radi kompletna proizvodnja", rekao je predsednik štrajka?kog odbora Milutin ?iri?.

?lan štrajka?kog odbora Miodrag Miti? kaže da je štrajk danas i formalno završen, uz uslov da ve?inski vlasnik do 24. maja isplati prvi deo martovske zarade, ili ?e radnici ponovo stupiti u štrajk.

Osim redovne isplate zarada, radnici su tokom štrajka, koji je po?eo krajem aprila, tražili poštovanje obaveza iz socijalnog programa, isplatu regresa za godišnje odmore i povezivanje radnog staža za godine u kojima je prekinut.

Miti? je ranije rekao da ?e o tim zahtevima radnici s poslovodstvom pregovarati i pošto štrajk bude okon?an.

Magnohrom je privatizovao indijski Global stil holding u avgustu prošle godine.
www.b92.net

PostPoslato: 05 Jul 2007, 12:53
od Enigma
Magnohrom odlazi u zaborav
09:00, 5. 07. 2007.
Proces proizvodnje više da i ne postoji, osim jednog malog dela u Fabrici elektrotermi?kih proizvoda koji još radi, jer postoje zalihe repromaterijala, a koje su pri kraju.

U Magnohromu je odavno sve ve? stalo. Poslednje plate koje su dobili bile su jedan deo martovskih, a za ostale se ne nazire datum isplate. Sindikalci Magnohroma su više puta obaveštavali Ministarstvo rada i Agenciju za privatizaciju o tome šta se dešava u fabrici, ali nisu dobili konkretan odgovor.

Nama se seku osnovna sredstva za rad, dve rotacione i tri tunelske pe?i, prese su ise?ene i prodaju se kao otpadno gvož?e, a to je sve do pre mesec dana bilo u upotrebi. I menadžement Magnohroma je udaljen, a mislim da nas je i država pustila niz vodu. Nikoga više ne interesuje oko 2.000 radnika, rekao je Miodrag Miti? iz UGS-a Nezavisnost.

Za ovako nesto i bog bi zaplakao!Nekadasnji kraljevacki gigant-do cega je doveden-tuzan kraj price
:twisted: drzavu ne zanima sta se radi u toj maloj provinciji -ali drzavo ne zaboravi da zvivis od poreza tih jadnikane samo iz kraljeva veci iz drugih gradova koji ostaju bez posla...,ma kad pomislimo -jos je i dobra situacija kada pogledamo sta se sve radi .(nekadasnji radnik FETP-A )

PostPoslato: 27 Jan 2008, 01:04
od andjela pizelly
?eli? sa radnicima Magnohroma
26. januar 2008. | 18:16 | Izvor: Beta
Kraljevo -- Potpredsednik Vlade Božidar ?eli? razgovarao u Kraljevu sa oko hiljadu radnika "Magnohroma" okupljenih u fabri?kom krugu.

?eli? je rekao da se ne sme dozvoliti da "Magnohrom" bude izbrisan sa privredne mape Srbije.
"Nadležni organi ?e krivi?no goniti sve koji su u?estvovali u smšljenom uništavanju lidera nemetalskog kompleksa u državi, ako treba i do Maršalskih ostrva", rekao je ?eli?, aludiraju?i na kreditna sredstva za koja policija sumnja da su završila na privatnim ra?unima u inostranstvu, pa i na ovim ostrvima.

Radnici "Magnohroma" ve? deset dana protestuju zbog neispla?enih zarada i teške materijalne situacije u koju su došli posle neuspele privatizacije preduze?a od strane britanskog "Global stil holdinga".

Oni traže pokretanje proizvodnje i hitno upošljavanje, kao i pregovore sa zastupnikom kapitala u vezi sa dugovanjima preduze?a radnicima na osnovu Socijalnog programa i povezivanje staža.

Susretu ?eli?a sa radnicima prethodio je sastanak iza zatvorenih vrata koje je potpredsednik vlade vodio sa predstavnicima sindikata "Magnorhoma", na?elnikom Raškog okruga Matejom Mijatovi?em i predsednikom opštine Kraljevo Milošem Babi?em.

"Sa vašim predstavnicima sam dogovorio da ve? u ponedeljak rešimo problem duga za struju, što ?e nam omogu?iti da svedemo završni ra?un za 2007. godinu i vidimo u kakvom je stanju ovaj prethodni sramni vlasnik ostavio ovu firmu", rekao je ?eli? radnicima.

On je istovremeno zamolio zaposlene da pomognu zastupniku državnog kapitala koji bi ovih dana trebalo da bude postavljen.

"Prvi potezi koje ?emo povu?i naredne sedmice jesu hitno svo?enje ra?una, obezbe?ivanje energenata i pomo? zaposlenima iz državnog budžeta", kazao je ?eli?, koji je posetio "Magnohrom" na poziv sindikata.

Prema njegovim re?ima, država ?e se potruditi da pod uslovima preuzetih od prethodnog vlasnika obezbedi socijalni program za zaposlene koji se opredele da napuste firmu.

"Naglašavam da smo spremni da pod razumnim uslovima obezbedimo potrebne subvencije za zapo?injanje procesa proizvodnje i da omogu?imo povratak 'Magnohromu' na tržište sa koga je odsutan devet meseci", rekao je ?eli?.
Izvor:b92.net

PostPoslato: 27 Jan 2008, 01:11
od Enigma
Ne lipsi magarce do zelene trave!!!!-a gde je vlada bila do sada da se ne dovede do ovog rasula u Magnohromu,privatizacija u Srbiji pre moze da se nazove ,,lopovizacija``

kako to da se gos djelic mrdnu i seti sada za radnike ,,Magnohroma``-on to kanda prosi glasove za zavrsni krug glasanja!!!

PostPoslato: 27 Jan 2008, 01:30
od coper
a ja izgleda pogresno mislio do sada :roll: da je magnohrom propao jos pre 2000.godine :wink:

PostPoslato: 27 Jan 2008, 23:49
od Biško
Magnohromu je kriv sam Magnohrom. Samo onaj ko u Magnohromu nije radio može da upire prstom van njega. Ma kako mi tesko padalo da to prevalim preko jezika - Magnohromu cak ni Milosevec i njegova bagra nisu krivi. Da ne tupim vise... Uzaludno je. Da ako neko bude imao gram-dva mozga pa da uradi nesto sa onim sto je jos ostalo.